Yến Vụn

Tổ yến vụn tinh chế – (Yensaohogi.com) bao gồm các sợi yến ngắn hoặc đứt gãy trong quá trình làm sạch tổ yến.  Sản phẩm Yến Vụn có hình dạng sâu thuận tiện trong quá trình bảo quản và sử dụng.